Fiske- og  Jaktinfo
skoelva.net
Velkommen til:
Gumpen Skøelva Grunneierlag
1999
Fiskekort for Skøelva får du på:
.
http://www.skoelva.net
Skøelva Grunneierlag, Postboks 36, 9315 Sørreisa
Mobil Skøelv Fisketrapp: 95 42 33 38
Sørreisa kommune
Bærekraft = Bestand-Buffer-Beskatning
Interaktiv gytemålanalyse for Skøelva: Pr. 15.juli virker det som om oppgangen i Skøelva i 2021 bare fortsetter i den samme positive trenden vi har registrert de seneste åra. En ser også en bedring for sjøørretbestanden. Analysen er linket mot videologgen og henter ut biomasse med holaks som passerer fisketrappa. Her trekkes fangstet fisk oversiden av fisketrappa fra. Videre er produksjonsområdet i Skøelva fordelt med 20% under fisketrappa og 80 % på oversiden. (Dette må muligens revideres til 15%-85%) Gytemålet er inndelt i: Nedre Gytemål, Middels Gytemål og Øvre Gytemål på henholdsvis 368, 552 og 736 kg for hele elva. Disse måla blir fordelt over arealet for området under og over fisketrappa. En får da gytemål 74, 110 og 147 kg for området under trappa, og 294, 442 og 589 for området over. Ved midtsesongsevaluering er middel gytemål sentralt. Ved midtsesongsevaluering den 1.august skal 70% av midlere gytemål (GM-m) 442,0 kg være nådd for å kunne utløse tilleggskvoter. Ved mindre enn 70% skal tilleggskvoter vurderes på nytt 15.august. Ved mindre enn 50% oppnåelse tas bare 50% av august kvoten ut. Vi kan allerede ut fra årets tall konstatere at kvoteforslaget vårt i hoved reguleringen var meget korrekt. At mellomlakskvoten er fisket opp allerede 10.juli er ingen overasskelse og hadde vi fått gjennomslag for vårt kvoteforslag ville det fremdeles vært 22 mellomlaks igjen kvoten, noe som er nesten like mye som hele august kvoten. Vi regne med at august kvoten blir raskt oppfisket da kun halve mellomlakskvoten kan fiskes på oversiden av fisketrappa i perioden 1 - 15.august. Vi skal etter 10.oktober når vi har oppsummeret 2021 starte opp arbeidet med ny dispensasjonssøknad for årene 2022-2025. Jeg har fått avklart med statsforvalteren for Troms og Finnmark at en slik søknad vil komme fra oss før nyttår. Blir talla for 2021 enda mere overbevisende enn for 2020 så får vi full støtte der. Vi ser at ettersom det blir produsert mer og mer fisk oversiden av fisketrappa minsker prosentandelen med produksjonsfisk nedenfor denne. Mer og mer av laksen har tilknytning til øvre del av elva. Dette kan tilsi en omfordeling av araeal til 15%-85%. Det vil også være tid for å sette oss ned å diskutere en omfordeling av personkvoter. Vi har mye mellomlaks at det kan bli aktuelt å omfordele denne kvoten til 3-3 i hver periode. Videre at sesongdel 1 varer fra 1.juli til 15 august og sesongdel 2 fra 15.august til 15.september jfr. forslag fra Per K. Analysen til høgre viser at oppgangen pr. 15 juli tilsier tilleggskvoter for august måned.
Klikk for å forstørre